Pukhraj Sahu Photography
Photographer
Jaipur

+91 99820 1 2141

Pukhrajsahuphotography@gmail.com
https://www.facebook.com/pukhrajsahuphotography/
http://jaipurweddingphotography.com/
E - 615 , Behind gupta store vaishali nagar , Jaipur
+919982012141
Services

Wedding photography

₹ 35,000-50,000

for full day

Story photography

₹ 20,000-40,000

Photobook

₹ 400-1,500