Studio CameraOn
Photographer
Jaipur

+91 74108 9 0011

Pratap Nagar, Jaipur
+917410890011
studiocameraon@gmail.com
Services

Wedding photography

₹ 8,000-1,50,000

for full day

Story photography

₹ 8,000-30,000

Photobook

₹ 5,000-20,000

Studio photography

₹ 5,000-10,000

per hour

Non-studio photography

₹ 4,000-10,000

per hour

Photography of an object

₹ 100-1,500

per object