Sethias Danapani

ভেজ প্লেট 550₹ থেকে

2টি ভিতরের জায়গা 100, 200 ppl

+91 141 512 9555

39,40, Jan Path, Kishan Nagar, Shyam Nagar, Jaipur
+91 141 512 9555
sethiadanapani@yahoo.in
http://www.sethiasdanapani.com/
ব্যাঙ্কোয়েট হল