ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Hotel Sarang Palace

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍700₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍900₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 80 പിപിഎൽ

+91 141 511 6465

A-30, Subhash Nagar Rd, Subash Nagar, Shastri Nagar, Jaipur
+91 141 511 6465
+91 98281 69792
https://www.facebook.com/HotelSarangPalace/
http://www.hotelsarangpalace.com/
reservations@hotelsarangpalace.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍