ജയ്പൂര്‍ ലെ വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാര്‍

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

10,000 – 40,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

15,000 – 50,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

20,000 – 55,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

50,000 – 60,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

1,00,000 – 1,50,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

35,000 – 60,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

10,000 – 20,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

20,000 – 60,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

10,000 – 40,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

25,000 – 50,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

50,000 – 75,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

35,000 – 1,00,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

25,000 – 50,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

30,000 – 50,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

50,000 – 1,50,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

50,000 – 1,20,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

30,000 – 40,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

5,000 – 12,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

30,000 – 50,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

15,000 – 20,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

10,000 – 25,000₹

Jinendra Vagrecha Photography

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

30,000 – 40,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

60,000 – 70,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

50,000 – 60,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

8,000 – 10,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

16,000 – 20,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

10,000 – 15,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

70,000 – 1,00,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

20,000 – 25,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

15,000 – 20,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

10,000 – 15,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

15,000 – 25,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

25,000 – 45,000₹

Knot stories by VK

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

15,000 – 30,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

20,000 – 50,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

10,000 – 20,000₹

Jai Mansukhani A cinematographer

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

8,000 – 15,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

15,000 – 30,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

15,000 – 30,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

15,000 – 20,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

15,000 – 20,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

10,000 – 15,000₹

PHOTOGRAPHY

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

7,000 – 10,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

17,000 – 20,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

10,000 – 18,000₹

TheAshishGarg Photography

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

10,000 – 80,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

10,000 – 50,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

10,000 – 25,000₹

Sunny Rajwani Photography

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

15,000 – 18,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

15,000 – 25,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

15,000 – 35,000₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക