ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Hotel Seven Seas

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍350₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍450₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 120 പിപിഎൽ

+91 141 510 8030

6, Gandhi Path, Nemi Nagar, Sanjay Nagar, Jaipur
+91 141 510 8030
+91 141 510 8031
+91 76650 40777
info@hotelsevenseasjaipur.com
http://www.hotelsevenseasjaipur.com/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
3 ഫോട്ടോകള്‍.
പുതിയത്
  • പുതിയത്
  • ഏറ്റവും പ്രശസ്തം
  • എറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്
ആദ്യം